การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับโรค

ปัญหาเหล่านี้นักวิจัยบางคนได้ทดลองเคลือบด้วยโพลิเมอร์ต่างๆ อย่างไรก็ตามโพลิเมอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดไม่สามารถเคลื่อนย้าย siRNA เข้าไปในเซลล์ได้ในขณะที่โพลิเมอร์ที่มีขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพ แต่โดยทั่วไปมักเป็นพิษ Yiyun Cheng และเพื่อนร่วมงานสงสัยว่าพวกเขาสามารถใช้ EGCG ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในการยึดมั่นกับRNA ร่วมกับพอลิเมอร์ขนาดเล็ก

เพื่อสร้างอนุภาคนาโนที่ช่วยส่ง siRNA เข้าไปในเซลล์ได้อย่างปลอดภัย ทีมงานทำอนุภาคขนาดนาโนโดยการรวม EGCG และ siRNA เข้าด้วยกันเป็นแกนหลักที่มีประจุไฟฟ้าลบ จากนั้นนักวิจัยได้เคลือบแกนนี้ด้วยเปลือกประกอบด้วยพอลิเมอร์ขนาดเล็กที่มีประจุบวก อนุภาคนาโนเหล่านี้ช่วยลดการแสดงออกของยีนเป้าหมายในเซลล์เพาะเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแสดงให้เห็นว่าอนุภาคเหล่านี้สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้